جهت ثبت نام خانوار از طریق فرم ثبت نام اقدام کنید

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام: حضور متقاضی، همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی.