آغاز فعالیت درگاه اینترنتی سامانه پیش ثبت نام سبد خانوار – سامانه پیش ثبت نام سبد خانوار